A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez és a célzott hirdetésekhez sütikkel (cookie-kal) gyűjt névtelen látogatottsági információkat. Ha nem engedélyezed őket, számítógéped böngészőjében bármikor beállíthatod a tiltásukat/eltávolításukat. További információ Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzatunk

1. Bevezetés

1.1. A Your Bag Shop, azaz a Your Bag Bőrdíszmű Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) a jelen Szabályzat útján tájékoztatja a) yourbagshop.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlóit; b) a yourbagshop.hu oldalainak látogatóit; c) yourbagshop.hu webáruház által küldött hírlevelek címzettjeit; d) a Your Bag üzletek látogatóit és d) a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a jogosultak jogorvoslati lehetőségeikről, egyúttal rögzíti az általa végzett adatkezelések vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló szabályait.

1.2. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) ismertetett adatkezelési elvek és feltételek betartásával jár el.

1.3. Jelen Szabályzattal az elsődleges célunk, hogy biztosítsuk látogatóinknak valamennyi szükséges információt ahhoz, hogy személyes adataik kezeléséről tájékozott döntést hozhasson.

2. Röviden

 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk.
 • Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • Bárkinek felvilágsítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheted elérhetőségeinken, melyeket a 'Rólunk' menüben találsz.

3. Az adatkezelő és szolgáltató

 • A szolgáltató neve: Your Bag Bőrdíszmű Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 4033 Debrcen, Kenyér utca. 10.
 • A szolgáltató e-mail címe: yourbagshopdebrecen@gmail.com
 • A szolgáltató telefonszáma: 06 20 286 7986
 • A szolgáltató cégjegyzékszáma: 09-09-007898
 • A szolgáltató adószáma: 12626209-2-09
 • A szolgáltató hatósági engedély száma: 117/2015
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
 • Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116026/2017

4. Fogalmi meghatározások

4.1. A jelen Szabályzat fogalom használata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: INFOtv.) fogalom használatával egyező. A jelen Szabályzatban alkalmazott adatvédelemmel összefüggő kifejezések értelmező meghatározását az INFOtv. 3. §-a tartalmazza.

 • érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

5. Adatkezelési alapelveink

5.1. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. által végzett adatkezelések egyes esetekben jogszabályi felhatalmazáson és kötelezettségen, más esetekben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Szabályzatban minden általunk végzett adatkezeléssel összefüggésben egyedileg meghatározzuk az adatkezelés jogalapját.

5.2. Személyes adatot kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.3. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

5.4. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.5. Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozóinkon és erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem adunk át.

5.6. Személyes adatok minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerzünk be.

5.7. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. különleges adatokat nem kezel.

5.8. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. által alkalmazott adatkezelési technológia és az adatfeldolgozók által alkalmazott adatfeldolgozási technológia információs rendszerrel végzett adatkezelés és feldolgozás.

5.9. Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat által meghatározott legszűkebb körben, az adatigénylés jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére.

5.10. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. ezúton tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az INFOtv. 6. § (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5.11. Adatkezeléshez történő hozzájárulás alatt minden esetben önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történő hozzájárulást értünk.

5.12. Adatkezelésünk során nagy figyelmet fordítunk az átláthatóság elvére, amely azt jelenti, hogy az érintettnek tudomást kell szerezniük arról, hogy adatai miként kerülnek kezelésre, ami (jog)biztonságot teremt mind az érintett, mind pedig az adatkezelő részére.

5.13. Az INFOtv. tartalmazza az adatkezelés legfontosabb általános szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen Szabályzat alapján nem válna egyértelművé a vonatkozó szabályozásunk, úgy az alábbi hivatkozás alatt található törvényt tekintsd át, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot, illetve fordulj adatvédelmi kérdésekben jártas szakértőhöz. (INFOtv. weboldala: http://www.naih.hu/jogszabalyok.html)

5.14. A jelen Szabályzat elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a yourbagshop.hu címen keresztül bármely látogató számára.

6. A webáruházi vásárlók kötelezően megadandó személyes adatainak kezelése

6.1. Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, email cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, mérete, választott fizetési és szállítási mód adatai.

6.2. Az adatkezelés célja: yourbagshop.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

6.3. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

6.4. Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

6.5. Kiegészítő adatkezelésünk: Bankkártyás tranzakciók esetén szervereink naplózzák az alábbi adatokat: tranzakciós azonosító, authorziációs kód, összeg, rendelés azonosító. Ezen adatok vásárlói adatokkal történő összekapcsolására a Szabályzat kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában nem törekszünk.

6.6. Fizetési szolgáltató adatkezelése 1: bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a K&H Bank Zrt. (Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Adatkezelési tájékoztató: https://www.kh.hu/adatvedelem) kezeli.

6.7. Adatátadás 1: bankkártyás fizetés esetén a Vevő neve, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a K&H Bank Zrt. (Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

6.8. Adatátadás 2: házhozszállítás választása esetén a Vevő neve, címe, a megadott szállítási cím, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

6.9. Adatátadás 3: házhozszállítás választása esetén a Vevő neve, címe, a megadott szállítási cím, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a Fürgefutár Kft. futárszolgálat (Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28. 2. emelet, Adatkezelési tájékoztató: https://furgefutar.hu/adatvedelem) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

7. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés

7.1. Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, a küldemény vételára, a választott fizetési és szállítási mód adatai, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

7.2. Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

7.3. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

7.4. Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

7.5. Adatátadás 1: házhozszállítás esetén a fenti adatokat átadjuk a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. A GLS futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik, amelyek itt találhatóak: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek. A vásárló a GLS futárszolgálat üzleti feltételeinek rá vonatkozó rendelkezéseit házhozszállítás választása esetén a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja.

7.6. Adatátadás 2: házhozszállítás választása esetén a fenti adatok a Fürgefutár Kft. futárszolgálat (Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28. 2. emelet, Adatkezelési tájékoztató: https://furgefutar.hu/adatvedelem) felé átadásra kerülnek. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

8. A weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

8.1. A yourbagshop.hu címen keresztül elérhető webáruházban lehetőség van regisztráció útján történő felhasználói fiók létrehozására, amely az ÁSZF-ben meghatározottak szerint számos előnnyel jár.

8.2. Kezelt adatok köre: kiterjed az 5. fejezetben meghatározott webáruház vásárlói adatokra és a 6. fejezetben meghatározott kiszállítással összefüggő adatokra, ugyanakkor ezen kezelési mód jogalapját már az érintett hozzájárulása képezi. Az érintett a hozzájárulását az ÁSZF-ben meghatározott kényelmi funkciók, vásárlási kedvezmények, személyre szabott kiszolgálás érdekében adhatja meg saját önkéntes elhatározása alapján. Az adatok köre az 5. és 6. fejezetekben meghatározott adatokon túlmenően a regisztráció során az érintett által megadott további adatokkal bővülhet, amelyek elsődlegesen a Your Bag Shop termékekkel kapcsolatos érdeklődési preferenciái pontosabb meghatározására, kényelmi funkciók és személyesebb kapcsolattartás igénybe vételére irányulnak. Ebbe a körbe tartozik az érintett vevőszáma, neve, a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), kinyilvánított Your Bag Shop termékekkel kapcsolatos érdeklődése és véleménynyilvánításai (kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény), Your Bag Shop hírlevél fogadásához adott hozzájárulása, illetve személyre szabott Your Bag Shop hírlevél fogadásához adott hozzájárulása, a Your Bag Shop fiókba bejelentkezés időpontjai. A fiók regisztrációnak feltétele mindazon adatok megadása, amelyek az 5. és 6. fejezetben meghatározottak szerint regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, a további adatok vonatkozásában ugyanakkor ez a fiók regisztrációval összefüggésben is csak egy – megadható adatonként, illetve nyilatkozatonként egyedileg – választható lehetőség. Kiemeljük, hogy a fiók regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap látogatásaival összefüggésben a jelen Szabályzat következő  fejezete alapján kezelt adatokat a jelen fejezet alapján kezelt adatokkal összekapcsoljuk a következő pont b) alpontjában megjelölt célok érdekében és a jelen fejezet szerinti időtartam során kezeljük.

8.3. Az adatkezelés célja: a) a yourbagshop.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kényelmi funkciók azon adatok vonatkozásában, amelyek a 6. és 7. fejezetben meghatározottak szerint regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint b) közvetlenebb vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, piackutatás, személyre szabottabb kiszolgálás, vevői elégedettség növelése a jelen fejezet szerint megadható valamennyi adat vonatkozásában.

8.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Ekertv. 13/A. § (4) bekezdésével és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdésével.

8.5. Az adatkezelés időtartama: a Grt. 6. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban a regisztráció érintett általi visszavonásáig, illetve ezen belül egyes regisztrált adatok törléséig figyelembe véve, hogy az 5. fejezetben meghatározott adatok kezelését az ott meghatározottak szerint a regisztráció visszavonása vagy egyes regisztrált adatok törlése nem érinti. Amennyiben az érintett 5 éven keresztül nem jelentkezik be Your Bag Shop fiókjába, úgy az itt tárolt adatokat töröljük.

8.6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116026/2017.

9. A webáruház látogatóinak adatkezelése

9.1. Szerver naplók

 • A szerver naplók jelen fejezet szerint gyűjtött adatai önmagukban a látogatók azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. fiók regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
 • A Your Bag Bőrdíszmű Kft. kijelenti, hogy a naplóállományok elemzése során nyert adatokat – a jelen Szabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – más adatokkal nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.
 • Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, automatikusan képzett technikai azonosító, a meglátogatott oldalak címe és sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek. (A jelen fejezetben a látogatói adatkezelésünk feltételeit fejtjük ki, szerver naplók egyéb célból (pl. vásárlásokhoz kapcsolódóan) is létrejönnek, amelyek kezelését az érintett adatkezelési célokkal összefüggésben részletezzük).
 • Adatkezelés célja: a yourbagshop.hu oldalainak látogatása során a szolgáltatások működésének biztosítása és ellenőrzése, üzemeltetés biztonsága (adatvesztés megakadályozása), webáruház fejlesztése, látogatói szokások statisztikai célú elemzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) és (4) bekezdése.
 • Adatfeldolgozó: A yourbagshop.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
 • Adatkezelés időtartama: 30 nap.

9.2. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

 • Olyan harmadik fél szolgáltatók, akiknek a Látogató regisztrált felhasználója és ehhez a szolgáltató számára hozzájárulást adott (pl. google, facebook, stb., ideértve ezen szolgáltatók alapértelmezett adatkezelési beállításait is), a yourbagshop.hu címen keresztül elérhető webáruház látogatásával összefüggő egyes adatokat gyűjthetnek. Ezen adatokat a Your Bag Bőrdíszmű Kft. nem kezeli, az ilyen módon harmadik felek által gyűjtött adatokról és ennek feltételeiről kérjük, hogy az adott harmadik fél szolgáltatónál érdeklődjön.
 • A yourbagshop.hu oldalak a Your Bag Bőrdíszmű Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett szerverről érkező és harmadik fél által üzemeltetett szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen harmadik fél szolgáltatók szervere közvetlen kapcsolatban áll a felhasználói által felhasznált eszközzel. A fenti hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció útján személyes adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni és általuk kezelt egyéb adatokkal összekapcsolni.
 • A yourbagshop.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
 • A felhasználói élmény fokozása érdekében a Facebook is hozzáférhet a regisztrált és ezt engedélyező felhasználói yourbagshop.hu oldalak látogatásával összefüggő egyes adataihoz. A Facebook adatkezelési feltételeivel összefüggésben az alábbi helyen tájékozódhatsz: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

9.3. Cookie-k kezelése

 • A yourbagshop.hu címen keresztül elérhető webáruház a web szerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, amennyiben a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a látogatók számára.
 • Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.
 • Kezelt adatok köre: automatikusan képzett technikai azonosító, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe, sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény.
 • Adatkezelés célja: hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adatvesztés megakadályozása, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok, felületek megjelenítése, a webáruház üzemeltetése, webanalitikai mérések, kampányok sikerességének mérése, felhasználói elvárások felmérése a továbbfejlesztés érdekében.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet közvetlenül a yourbagshop.hu cím megnyitásakor kérünk, valamint az Ekertv. 13/A. § (3) és (4) bekezdései.
 • Adatkezelés időtartama:
  • 1. Látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe és sorrendje, IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai – a böngésző bezárásáig (nem regisztrált felhasználó esetén);
  • 2. az előző pont szerinti adatokból képzett statisztikai adatok – 5 évig;
  • 3. automatikusan képzett technikai azonosító, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény – 60 nap (nem regisztrált felhasználó esetén).
 • Adatfeldolgozó: A yourbagshop.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. Személyre szabott tartalmak biztosítását, kampányaink sikerességének mérését a GoogleAdWords szolgáltatásai támogatják. Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el.
 • Az információcsomagok alkalmazását a felhasználó letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett információcsomagokat törölhet onnét (a konkrét menüpontok eszköz és böngésző-függőek, de jellemzően az adatvédelem, illetve előzmény adatok menüpontokat kell keresni).

10. Termékkel kapcsolatos minőségi kifogások kezelése

10.1.Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a minőségi kifogás bejelentésnek időpontja, a minőségi kifogás leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a minőségi kifogás rendezésének módja.

10.2. Az adatkezelés célja: a Your Bag Bőrdíszmű Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

10.3. Az adatkezelés jogalapja: az INFOtv. 6. § (6) bekezdése valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.

10.4. Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.

11. Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

11. 1. A Your Bag Shop hírlevelekre a Your Bag Shop márkaüzletekben, a yourbagshop.hu weboldalon közvetlenül, vásárlás során, valamint a Your Bag Bőrdíszmű Kft. által szervezett egyes nyereményjátékok során is fel lehet iratkozni.

11.2. Kezelt adatok köre: email cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja, az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

11.3. Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Your Bag Shop termékekkel összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.

11.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.

11.5. Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azzal, hogy ezen belül a fiók regisztrációval összefüggésben meghatározott adatkezelési és törlési időtartam a hírlevél feliratkozások vonatkozásában is alkalmazandó.

11.6. A papír alapon bejelentett hírlevél kéréseket, illetve ezek fogadásához adott hozzájárulásokat a Your Bag Bőrdíszmű Kft. munkatársai rögzítik információs rendszereinkben és ezt követően ezeket is ezen információs rendszereink útján kezeljük. A papír alapon rögzített hozzájárulásokat az információs rendszereinkben történt rögzítést követő egy év elteltével töröljük, illetve ezt megelőzően, amennyiben az érintett a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását visszavonja.

11.7. A Your Bag Shop hírlevél üzenetek fogadásához adott hozzájárulás visszavonását, illetve az ezzel összefüggésben megadott személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: - Legegyszerűbb módon: a hírlevél alján lévő linkre kattintva leiratkozhat, - A yourbagshop.hu weboldalon saját regisztrált fiókba belépve, - e-mail útján a yourbagshopdebrecen@gmail.com címen, továbbá - postai úton a Your Bag Bőrdíszmű Kft. 4033 Debrecen, Kenyér utca 10. címre elküldve.

11.8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116026/2017

12. Az adatkezeléshez felhasznált eszközök és irányelvek

12.1. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: - az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); - hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége); - változatlansága igazolható (adatintegritás); - a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

12.2. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

12.3. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály, vagy a jelen Szabályzat lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetőek.

12. 4. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet biztosít.

13. Egyéb adatfeldolgozók

13.1. Az egyes adatkezeléseinkhez kapcsolódóan igénybe vett adatfeldolgozókat a Szabályzat érintett adatkezeléseket leíró fejezeteiben határoztuk meg.

13.2. Valamennyi információs rendszerrel végzett adatkezelésünkhöz kapcsolódóan igénybe vesszük továbbá az alábbi adatfeldolgozókat:

 • A tárhely-szolgáltató neve: Webshopexperts Kft.
 • A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
 • A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
 • A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

A Webshopexperts Kft. a weboldalunk techinkai hátterét biztosítja, üzemelteti az ügyvitelünket kiszolgáló szervereinket, így az ezen szervereken tárolt adatokat ezen információs rendszerek útján ők dolgozzák fel. Az adatfeldolgozás helye társaságunk székelye, távoli elérés útján pedig az adatfeldolgozó székhelye.

14. Jogorvoslat

14.1. A Your Bag Bőrdíszmű Kft. adatkezelésével összefüggő bármely kérdés, tájékoztatás kérés vagy panasz esetén kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot megjelölt elérhetőségeinken.

14.2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését.

14.3. Az érintett kérelmére a Your Bag Bőrdíszmű Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás és adatátadás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

14.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az INFOtv.-ben foglaltak szerint.

14.5. Az adatkezelő az INFOtv. által megszabott határidő elteltét megelőzően tájékoztatja az érintettet a kérelme, illetve tiltakozása végrehajtásáról.

14.6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit az INFOtv. szabályozza részletesen, amely lehetőségeket az ott meghatározottakkal összhangban és egyezően biztosítunk. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók az INFOtv. rendelkezéseit maradéktalanul betartják és általában is jóhiszeműen járnak el az adatkezelés során. 13.7. Az érintett jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet.

15. Záró rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (INFOtv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Jelen nyilatkozat 2016. 09. 19-én készült, és ettől az időponttól hatályos.