A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez és a célzott hirdetésekhez sütikkel (cookie-kal) gyűjt névtelen látogatottsági információkat. Ha nem engedélyezed őket, számítógéped böngészőjében bármikor beállíthatod a tiltásukat/eltávolításukat. További információ Elfogadom
Termékek Menü
Itt jársz: > >

Garancia

Elállás joga

A „45/2014. (II. 26.) fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól“ kormányrendelet értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában a fogyasztó jogosult tizenkét hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Részlet a 45/2014. (II. 26.) fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló törvényből:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog 20. §

(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a termék… ….átvételének napjától;

… számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A törvény további részleteinek megtekintése ide kattintva lehetséges.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a weboldalon megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban elektronikus és postai formátumban, valamint telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Fontos, hogy postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként add fel, így igazolható a postára adás dátuma. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével szükséges visszajutattni a cégünk címére. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatérítjük a termék vételárát.

Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 • Milyen jogok illetnek meg kellékszavatossági igény alapján? Választás szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz: Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére kijavíthatot, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is át lehet térni, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesíthető a kellékszavatossági igény? A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény? A Vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogok érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén– választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesíthető a termékszavatossági igény? Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthető a termékszavatossági igény? Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

 • Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a yourbagshop.hu jótállásra köteles.
 • Milyen jogok illetik meg a forgalmazót? Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A elállásról/felmondásról szóló, valamint a a szavatossági és jótállási rendeleteket tartalmazó 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az alábbi linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043